Рівні англійської мови

Всі заняття в Oxford School, проходять за програмою, яка включає 6 рівнів і повністю відповідає загальноєвропейським стандартам володіння іноземною мовою (Common European Framework of Reference, CEFR). Детальніше про CEFR

Виберіть рівень і натисніть на посилання, щоб повністю переглянути зміст програми.
 • A1
  Тривалість курсу: 4 місяці Beginner - початковий рівень

  Навички :

  • Правила читання і вимови.
  • Зняття «мовного бар'єру».
  • Придбання навичок слухати і розуміти англійську мову на рівні Beginner.
  • Вміти орієнтуватися в незнайомому місті, вільно використовувати лексику туриста.
  • Переклад простих речень з української мови на англійську.
  • Вміння писати невеликі повідомлення на загальні теми, використовуючи початкові граматичні та лексичні навички.
  • Придбання базових навичок правильної постановки інтонації.
  • Заповнення різних форм з персональними даними.
  • Участь у нескладній розмові.
  • Вміння обмінятися інформацією в рамках знайомих тем і видів діяльності.
  • Вміти висловлювати свої думки, думка на тему особистих переваг.
  • Уміння підтримати повсякденний телефонна розмова.
  • Розповісти про події власного життя.
  • Вміння задавати прості твердження, питання і ін
  • Розуміння головної ідеї нескладного короткого звучного тексту.
  • Будувати нескладні діалоги, обмінюючись репліками.

  Граматика :

  • Alphabet & numerals. Алфавіт і числівники
  • Pronouns and Adjectives. Займенники та прикметники
  • Noun. Singular & Plural form. Іменник. Єдина і множинна форма
  • Articles. Артиклі
  • Simple Question Forms. Найпростіші типи питань
  • Present Simple. Просте даний час
  • Modal verb can. Модальне дієслово can
  • Past Simple. Простий минулий час. Правильні та неправильні дієслова
  • There is/are. Зворот There is/are
  • Prepositions.Прийменники
  • Short answers. Коротка форма відповіді
  • Like + verb+ ing. Конструкція з дієсловом like
  • Be going to. Конструкція be going to...

  Словниковий запас: 600 - 700 слів.

  Піднятися нагору
 • A2
  Тривалість курсу: 4 місяці Elementary - елементарний рівень

  Навички :

  • Закріплення навичок читання і вимови.
  • Закріплення навичок слухати і розуміти розмовну англійську мову у вигляді коротких діалогів і невеликих інформаційних блоків.
  • Розповідати про події давно минулих днів.
  • Обговорювати плани на найближче майбутнє.
  • Розуміти основний зміст бесіди або тексту.
  • Робити повідомлення на основі прочитаного або почутого матеріалу.
  • Вміння спілкуватись на елементарному рівні.
  • Уміння коротко переказати новини.
  • Освоєння навичок прослуховування і перекладу пісень.
  • Вміння на практиці спілкуватися англійською мовою в різних побутових ситуаціях.
  • Вміти висловлювати свої думки, думка на тему особистих переваг.
  • Вести бесіду на повсякденні та соціальні теми.
  • Використовувати отримані навички розмовної мови в стереотипних ситуаціях в будь-якій англомовній країні.
  • Правильно складати речення.
  • Написати неофіційний діловий лист, листівку, e-mail, невеликий запит або повідомлення.

  Граматика :

  • Дієслово to be
  • Особисті займенники
  • Присвійні займенники
  • Невизначений артикль
  • Множина імен іменників
  • Вказівні займенники цей, ці, ті
  • Present Simple
  • Невизначений артикль
  • Притяжательный падіж імен іменників
  • Прикметники, як запитати про час, прийменники часу
  • Прикметники quite, very
  • Модальне дієслово can, can't, like+(V+ ing)
  • Займенники me, you, him
  • Абсолютна форма присвійних займенників
  • Past Simple дієслова to be
  • Past Simple правильних дієслів
  • Past Simple неправильних дієслів
  • Неправильні дієслова: go, have, get
  • There is, there are
  • There was, there were
  • Present Continuous Tense
  • Present Simple or Present Continuous?
  • A, an, some, any
  • How much, how many?
  • To be going to
  • Ступені порівняння прикметників
  • Would like, like
  • Прислівники
  • Present Perfect Tense
  • Present Perfect or Past Simple?
  • Been to
  • Past participle

  Словниковий запас: 1000 - 1300 слів.

  Піднятися нагору
 • B1
  Тривалість курсу: 4 місяці Pre-Intermediate - нижче середнього

  Навички :

  • Навички розмовної мови та мовної поведінки в стандартних ситуаціях спілкування і ситуаціях, що вимагають імпровізації.
  • Здатність чути ключові слова і фрази, вловлювати як загальний сенс, так і подробиці почутого при прослуховуванні інтерв'ю, монологів, телефонних розмов, уривків новин різної тривалості.
  • Розуміння основного змісту англійської мови без чиєї-небудь допомоги, а так само основної думки мовлення/тексту за своєю спеціальністю.
  • Уміння переводити адаптовану літературу англійською мовою.
  • Уміння ясно висловлювати свої думки і думку з різних питань, сформулювати своє ставлення до предметів, проблем і людям.
  • Вміння зрозуміло пояснити, що ви чогось не розумієте і зрозуміти пояснення тих чи інших питань, в ситуації непорозуміння.
  • Вміння чітко і граматично правильно побудувати речення.
  • Розвиток письмової англійської мови шляхом виконання різноманітних завдань.
  • Робити розгорнуті повідомлення на основі прочитаного або почутого матеріалу.
  • Повністю розуміти текст, знаходити в ньому необхідну інформацію.
  • Писати особисті і ділові листи, короткі розповіді, робити опису та ін.
  • Ви будете здатні підтримати розмову на знайому тему.

  Граматика :

  • Порядок слів у реченні
  • Present Simple, Present Continuous
  • Підрядні речення, що описують людину або предмет
  • Past Simple, правильні та неправильні дієслова
  • Past Continuous, освіта питань
  • Future Continuous для вираження дії в майбутньому
  • Зворот to be going to
  • Will, won’t
  • Повторення теперішнього, минулого і майбутнього часу
  • Look for, look after, look at
  • Дієслова, які мають протилежне значення
  • Дієслово+прийменник
  • Дієслово+back
  • Present Perfect + ever, never
  • Даний вчинене або простий минулий?
  • Порівняльні конструкції as....as, less....than....
  • Вирази: spend time, waste time
  • Вживання інфінітива дієслово+ing
  • Have to, don’t have to, must, mustn’t
  • Вживання a bit, really
  • Дієслово+інфінітив
  • Дієслово+герундій
  • If+present, will+інфінітив, умовне пропозицію
  • If+ past, would+інфінітив, умовне пропозицію, другий тип
  • May, might
  • Should, shouldn’t
  • Present Perfect +for, since
  • Used to
  • Пасивний заставу
  • Даний вчинене або минув?
  • Дієслова: invent, discover
  • Something, nothing, anything
  • Too, enough
  • So, neither+ допоміжний дієслово
  • Порядок слів у реченні
  • Past Perfect Tense
  • Непряма мова
  • Прислівники:suddenly, immediately
  • Say, tell, ask

  Словниковий запас: 1400 - 1800 слів.

  Піднятися нагору
 • B2
  Тривалість курсу: 4 місяці Intermediate - середній рівень

  Навички :

  • Навики успішного використання англійської мови в різноманітних ситуаціях, як стандартних, так і нестандартних, потребують імпровізації.
  • Розуміння основних моментів, загального сенсу і змісту в будь-якому складному літературному тексті.
  • Навички розмовної мови: ведення дискусії і обмін інформацією, у тому числі при великій кількості співрозмовників.
  • Уміння розповідати історії і складати розповіді в заданому жанрі.
  • Вміння чути ключові слова і фрази, вловлювати як загальний сенс, так і подробиці почутого при прослуховуванні різноманітних джерел як формального, так і розмовної англійської мови.
  • Здатність розуміти і відрізняти неофіційну і офіційну усну і письмову мову в різних ситуаціях.
  • Навички зв'язного писемного мовлення: сполучники, сполучні слова, ввідні слова, спеціальні обороти, розвиток мовлення.
  • Вміння заповнювати різні папери: декларації, анкети і т. д.
  • Навички написання інформаційних офіційних і неофіційних листів, звітів, рекламних оголошень і т. д.
  • Навички викладу в листі послідовності подій, написання історії, опису людей, місця і ситуації.
  • Брати участь у переговорах, робити презентації і вести листування з носіями мови без особливих труднощів.
  • Читати, аналізувати, критично інтерпретувати значення і смисл тексту.
  • Докладно і послідовно викладати події, факти.
  • Розуміти на слух розмови по телефону, інтерв'ю, радіопрограми, виступи і т. д., в яких міститься багато нової лексики.
  • Писати особисті і ділові листи.
  • Цей рівень забезпечує відповідний рівень знань для початку роботи або навчання іноземної компанії.

  Граматика :

  • Present Simple and Present Continuous
  • Перехідні та неперехідні дієслова
  • Past Tenses: Simple, Continuous, Perfect
  • Вираження майбутнього: going to, Present Continuous, will/shall
  • Present Perfect and Past Simple
  • Present Perfect Continuous
  • Порівняльна і чудова ступінь порівняння
  • Прикметників і прислівників
  • Модальні дієслова: must, have to, should, may, might
  • Can/t, can, could, be able to
  • Умовні речення першого типу
  • Умовні речення другого типу
  • Usually and used to
  • Кванторів
  • Герундій та Інфінітив
  • Пряма мова
  • Passive: be + Participle
  • Relative clauses: defining and non-defining
  • Умовні речення третього типу
  • Indirect questions

  Словниковий запас: 2000 - 2500 слів.

  Піднятися нагору
 • C1
  Тривалість курсу: 4 місяці Upper-Intermediate - вище середнього

  Навички :

  • Вміння усно і письмово викладати зміст текстів професійного характеру, прочитаних або прослуханих іноземною мовою.
  • Вміння складати і перекладати ділові листи і документи.
  • Вміння писати інструкції і керівництва.
  • Вміння вести вузькоспеціальні дискусії в своїй області.
  • Вміння вести повноцінну бесіду в нестандартних ситуаціях спілкування, відстоювати свою позицію, сперечатися і не погоджуватися з доводами протилежного боку.
  • Навички обговорення інформації і вироблення рішень всередині групи.
  • Розуміння грамотною, чіткою мовлення носіїв мови, здатність досить повно виразити свої думки письмово.
  • Вміння чітко і граматично правильно висловлювати думки, щоб слухач легко зрозумів сказане, оперувати простими і складними синтаксичними конструкціями.
  • Навички роботи з візуальними джерелами інформації, опису складних креативних ілюстрацій, порівняння і протиставлення.
  • Навички ведення оповідання, твори оповідань в заданому жанрі, виступу з промовою на підготовлену тему.
  • Навички зв'язного писемного мовлення: написання біографії, рецензії на фільм або книгу, проведення дослідження та звіт про його результати, опис улюбленого міського району.
  • Навички читання оригінальної англійської літератури.

  Граматика :

  • Повторення: освіта питань
  • Допоміжні дієслова
  • The….the+ comparatives
  • Даний вчинене(просте і тривале)
  • Вживання прикметників у ролі іменників
  • Минув вчинене тривалий час
  • So/such…that
  • Прислівники
  • Пасивний заставу, всі форми
  • Майбутнє здійснене і майбутнє тривалий час
  • Умовні речення
  • Модальні дієслова у минулому часі
  • Would rather, had better
  • Умовні речення третього типу
  • Герундии та інфінітиви
  • Used to, be used to, get used to
  • As
  • Артиклі
  • Необчислювальні іменники, множина іменників
  • All, every
  • Структури after wish
  • Whatever, whenever
  • Вирази з дієсловом go

  Словниковий запас: 3000 - 4000 слів.

  Піднятися нагору
 • C2
  Тривалість курсу: 4 місяці Advanced - просунутий рівень

  Навички :

  • Даний рівень дозволяє поглибити знання в граматиці, а також отримати уявлення про стилістику.
  • Розширюється поняття про зв'язаності тексту, типи синтаксичних конструкцій, збільшується лексичний запас.
  • Студент удосконалює навички, отримані ним на рівні Upper-Intermediate.
  • Здатність легко читати складну оригінальну літературу, в тому числі, художню та суспільно-політичну.
  • Здатність використовувати англійську мову майже в такому ж обсязі, як і свою рідну мову.
  • Можливість змінювати стиль спілкування в залежності від ситуації.
  • Успішно використовувати англійську мову в будь-яких обставинах.
  • Повністю адекватна реакція неформальних (стресових і делікатних) ситуаціях.
  • Можливість навчання спеціальним дисциплінам в неадаптованому мовному середовищі.
  • Підтримувати дискусію на незнайомі і вузькоспеціалізовані теми.
  • Професійно описати свої власні враження, переваги, надії, висловити і обґрунтувати власні бажання, почуття, думки.
  • Вміння переконувати і позиціонувати свою точку зору, як єдино правильну.
  • Переказати зміст книги або фільму або описати власне враження, у вигляді професійної рецензії.
  • Написати офіційний лист, з чіткою аргументацією або посилаючись на певні норми законів і положень.

  Граматика :

  • Повторення: визначений і невизначений артикль
  • Повторення: неправильні дієслова
  • Past Simple and Continuous, Past Perfect Simple and Continuous
  • The future in the past
  • Future forms
  • As в значенні “як»
  • As…as for comparison
  • Модальні допоміжні дієслова
  • Present, Future and Past
  • Obligation, permission, ability and willingness
  • The Perfect aspect: Present, Past and Future Perfect
  • Підрядні речення часу в Past and Future
  • Огляд часів: Present, Past, Future
  • Використання I wish/if only, as if/though it/s time...
  • Present Subjunctive

  Словниковий запас: 4000 - 6000 слів.

  Піднятися нагору